Utformingsveileder

Kognitiv tilgjengelighet av nettsider og nettsteder

Januar 2010

Forord

Denne veilederen har blitt utarbeidet på vegne av Helsedirektoratet / Deltasenteret. Utførende organer var forskningsstiftelsen Norsk Regnesentral og rådgivningsbedriften Karde AS. Forfattere er:

Veilederen har blitt kvalitetssikret blant annet ved hjelp av brukerundersøkelser og evaluering av fageksperter. Forfatterne takker alle medvirkende og relevante brukerorganisjoner.

Deler av fagstoffet om kognitive funksjonshemminger er hentet fra fritt tilgjengelige nettkilder slik som Wikipedia og NAV. Fagstoffet er skrevet om for å gjøre det lett å forstå og mulig å benytte av andre enn fageksperter innen kognitiv psykologi.

Takk går til Brønnøysundregistrene og ÅstvedtGruppen AS for bistand i utarbeidelsen av personasene.

Formål og bruk av veilederen

Målgruppen for denne veilederen er først og fremst profesjonelle nettredaktører og -utviklere samt bestillere av nettsider og -steder. Vi tror også mange selvlærte utviklere vil ha nytte av denne, for eksempel de som lager nettsider for frivillige organisasjoner eller klubber på dugnadsbasis, eller rett og slett for seg selv.

Hensikten med veilederen er å støtte redaktører og utviklere i deres arbeid for å gjøre elektroniske tjenester og innhold tilgjengelig for alle, men særlig for personer med kognitive utfordringer, slik som svekket hukommelse, lese- og skrivevansker, generelle lærevansker, og problemer med oppmerksomhet og kommunikasjon. Vi tror veilederens råd vil være mest verdifulle for å øke tilgjengeligheten for de nevnte målgruppene, men ellers for alle typer brukere.

Veilederen dekker en rekke ulike emner og bør egne seg spesielt godt som oppslagsverk. Veilederen dekker alle faser i et utviklingsprosjekt, fra planlegging og design til implementering og testing.

Det er ikke nødvendig å lese og lære alt fra begynnelse til slutt for å kunne dra nytte av veilederen. Det er selvsagt ingenting i veien for å gå rett til et konkret avsnitt dersom det er det man har behov for. Men mange vil sikkert også ha behov for mer kunnskap og ideer om metoder i design- og systemutvikling og kan gå rett på dette.

Det skal være lett å finne fram i veilederen. Gå inn i innholdsfortegnelsen og klikk på det emnet du er interessert i. Man vil finne kryssreferanser til beslektede emner gjennom hele dokumentet.

Veilederen er ment å være et levende dokument som kan utvikles, revideres og påbygges etter hvert. Spesielt gjelder dette de praktiske rådene for utviklere. Et nettbasert dokument gir mulighet for å gjøre oppdateringer og endringer raskt og effektivt. Spesielt nyttig vil det være å få erfaringer og synspunkter fra utviklere og personer i målgruppene.

Veilederen forutsetter en grunnleggende forståelse av teknologi som HTML og CSS, men man må ikke være ekspert i disse teknologiene for å kunne lage kognitivt tilgjengelige sider.

Innhold

Del A
Innledning
Hvorfor universell utforming?
Lovgivning
Kognisjon
Del B
Aspekter omkring planlegging, systemutvikling og testing
Del C
Praktiske råd for utviklere
Del D
Anbefalinger, spesifikasjoner, standarder og organer
Nyttige lenker og verktøy
Definisjoner, forkortelser, oversettelser og fagtermini
Litteratur